Privacy policy TV De Balledonk

TV De Balledonk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV De Balledonk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TV De Balledonk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze de secretaris van onze TV.

Persoonsgegevens van Leden worden door TV De Balledonk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het lidmaatschap van de TV De Balledonk

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TV De Balledonk de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door TV De Balledonk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende uw lidmaatschap, en tot maximaal 7 jaar na afloop van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor zolang wettelijke regels dat voorschrijven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het inschrijven bij de KNLTB;
 • Het verzorgen van de tennislessen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de incasso van contributie;
 • De koppeling van de tennispas aan de kassa van de kantine voor het betalen met de ledenpas
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor door ouders/verzorger(s) schriftelijke toestemming is gegeven.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de secretaris van TV De Balledonk.